InstructionsToggle

1. tImgvkv XpS-§n-bm Xocp-¶-Xp-hsc ]pd-¯p-t]m-Imt\m kµÀi-Isc kzoI-cn-¡m³ A\phZn-¡p-¶-X-Ã.

2. tImgvkn ]qÀ®-ambn ]s¦-Sp-¡m-¯-hÀ¡v kÀ«n-^n-¡äv \ÂIp-¶-X-Ã.

3. Xma-kn-¨p-h-cm\pw t\cs¯ t]mIp-hm\pw A\p-h-Zn-¡p-¶-X-Ã.

4. A-h-km-\- Znh-kw tIm-gvkn ]-s¦-Sp¡p-¶ FÃm-h-cp-sSbpw am-Xm-]n-Xm-¡Ä-¡v 10 a-Wn-ap-X 1 a-Wnh-sc ¢m-kp-IÄ D-WvSmbn-cn-¡pw. FÃm am-Xm-]n-Xm-¡-³amcpw \nÀ-_-Ô-ambpw ]-s¦-Sp-¡-Ww. X-¡Xm-b Im-c-W-apÅ-hÀ P-\-dm-f-¨-\nÂ-\n¶pw A-\p-hm-Zw hm-§n-t¡-WvS-XmWv.

5. ]s¦-Sp-¡p-¶-hÀ t\m«v _p¡v, t]\, -s_-_nÄ, -]p-X-¸v, s_Uv joÁv, -tSm-bveäv km[\§Ä F¶nh sIm-WvSp-h-tc-WvS-XmWv.

6. tImgvkn\p hcp-t¼mÄ hnIm-cn-b-¨sâ I¯v \nÀ_-Ô-ambpw sIm-WvSph-tc-WvS-XmWv.

7. tImgvkn ]s¦-Sp-¡p-¶-hÀ Hcp ]mÊvt]mÀ«v sskkv t^mt«m sIm-WvSp-h-tc-WvS-XmWv.

8. tImgvkv ^o 1200 (tImgvkn\p klm-b-Iamb ]pkvX-I-a-S¡w). Hm¬sse³ cPn-kv{So-j³ ^o 20 cq]. _p¡nw§v FauWvSv 120 cq].

9. _me³kv XpI 1100 cq] tImgvkn-\p-h-cpt¼mÄ ]n.-Fw.-H.kn Hm^o-kn AS-bvt¡WvSXmWv.

10. Hm¬sse³ cPn-kvt{S-j³ Iym³k sN¿Â ]n.Fw.H.kn Hm^okv apJm-´ncw am{Xw.

11. tImgvkv amän-sh-¡p¶ ]£w hnhcw \n§-fpsS t^m¬ \¼-dn Adn-bn-¡p-¶-Xm-Wv.

12. {]oþIm\m tImgvkv sNmÆmgvN cmhnse 9þXv aWnbv¡v Bcw`n¨v shÅnbmgvN D¨tbmSv IqSn kam]n¡p¶p.

13. ചൊവ്വാഴ്ച 10 മണി കഴിഞ്ഞുവരുന്നവരെ കോഴ്സിൽ പങ്കെടിപ്പിക്കുന്നതല്ല.

14. ഓൺലൈൻ വഴി പണം അടച്ചു കൺഫോർമേഷൻ മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ വന്നു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ബുക്കിംഗ് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

15. ബുക്കിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് അറിയുവാനായി Booking Status ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം നഷ്ടപ്പെടുകയും ബുക്കിംഗ് കോൺഫോർമേഷൻ മെസ്സേജ് വരാത്ത പക്ഷം ബുക്കിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് സംവിധാനത്തിലൂടെ complaint രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

16. ബുക്കിംഗ് പൂർണം ആയി എങ്കിൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ സമയത്തുകൊടുത്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്കും ഇമെയിലിലേക്കും മെസ്സേജ് വരുന്നതായിരിക്കും. കോഴ്സിന് വരുന്ന സമയത്തു PMOC ഓഫീസിൽ നിന്ന് അയച്ച SMS, ഇമെയിൽ Printout , Submission Sucessful പേജിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും കാണിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം കോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.

ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് സംശയമുള്ളവർ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Booking - Help

ബുക്കിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് സംശയമുള്ളവർ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Status - Help

Venue : PMOC, Marrikunnu, Calicut- 673012, Phone: 0495-2730860, 9496071979

Booking Status Book Online
ShutDown