Monthly ProgrammesToggle

February - 2019

Date Programms
01 _Ym-\nb : PmK-c-W-{]mÀ°\
02 {InÌo³: B\n-ta-tägvkv Iq«mbva þ s]cn-´Âa-®, B\n-ta-tägvkv Iq«mbva þ Icp-hm-c-¡p­v \ho-I-c-W-ap-t¶äw: tkmW aoänwKv þ Atim-I-]pcw
03 PBI: Class for Advanced Diploma Course in Theology
_Ym-\nb: sshZnI hnZymÀ°n-IÄ¡p-th­n [ym\w (3-þ8) PokÊv bq¯v: Iu¬kn aoänwKv, lukv tlmÄUv
04 hn. tPm¬ {_nt«m, {]oþIm\m tImgvkv (4þ7)
05 PokÊv bq¯v: tkmW CâÀsk-j³
07 P-·-Zn\w þ amÀ t]mÄ Nnän-e-¸n-Ån
08 PokÊv bq¯v: ^nen¸v tImgvkv (8-þ10)
09 sI.-kn.-ssh.-Fw.: AÀ[-hmÀjnI sk\äv aoänwKv, {InÌo³: B\n-ta-tägvkv Iq«mbva þ hne-§mSv
11 eqÀZv amXmhv, tcmKoZn\w, Nc-a-Zn\w: ^m. t]mÄ If-]pc
12 PokÊv bq¯v: lukv tlmÄUv knän, \ho-I-c-W-ap-t¶äw: kÀÆokv Sow an\n-kv{Sokv
16 _Ym-\nb: B´-cnIkuJy ssZhm-\p-`h[ym\w (16-þ21), \ho-I-c-W-ap-t¶äw: CâÀsk-j³ þ Xma-c-tÈcn
17 aX-t_m-[\w: +1, +2 tk ]co£, PokÊv bq¯v: F½m-hqkv tImgvkv (15,16 skj³)
19 {]nkv_n-ä-d Iu¬knÂ
21 \ho-I-c-W-ap-t¶äw: tkmW kÀÆokv Sow aoänwKv þ _mep-tÈcn
23 ae-_mÀ hnj³ FUn-täm-dn-b aoänwKv, PokÊv bq¯v: So³kv Sow aoänwK,v \ho-I-c-W-ap-t¶äw: anj³ ss\äv hnPn þ Aaem-]pcn
24 Nc-a-Zn\w: ^m. amXyp apXn-c-Nn-´n-bnÂ, PokÊv bq¯v: Im¼kv Sow aoänw-Kv, tkmWÂ Akw»n
25 hm. kn. dmWn acnb
27 A`n-hµy ]nXmhv Ub-d-ÎÀamsc ImWp-¶p, \ho-I-c-W-ap-t¶äw: CâÀsk-j³ k_vtkm-Wp-I-fnÂ
ShutDown