Monthly ProgrammesToggle

November - 2017

Date Programms
01 kIe hnip-²-cpsSbpw Xncp-¶mÄ)
02 kIe acn¨cpsSbpw HmÀ½
03 _Ym-\nb : PmK-c-W-{]mÀ°\
04 Jesus Youth: Service Team Meeting
05 _Ym-\nb: B´-cnIkuJy ssZhm-\p-`h[ym\w (5þ10) aXm[ym]IZn\w
07 Jesus Youth: Household gathering
08 {]oIm\ tImgvkv (8þ11)
09 \ho-I-c-W-ap-t¶äw: a²yØ {]mÀ°\ Sow aoänwKv
11 ]mÌ-d Iu¬kn \ho-I-c-W-ap-t¶äw: tkmW aoänwKv aXt_m[\w: {]Xn`mkwKaw, ]n.Fw.H.kn.
Jesus Youth: All teams assembly and Team meetings
14 I¬kÄt«gvkv aoänw-Kv
17 \ho-I-c-W-ap-t¶äw: tkmW kÀÆokv Sow aoänwKv
18 \ho-I-c-W-ap-t¶äw: tkmW a²yØ {]mÀ°-\m-Zn\w
19 _Ym-\nb: B´-cnIkuJy ssZhm-\p-`h[ym\w (19-þ24)
20 sshZnI kt½-f\w
21 sshZnI kt½-f\w
22 sshZnI kt½-f\w
23 sshZnI kt½-f\w
24 sshZnI kt½-f\w
26 \ho-I-c-W-ap-t¶äw: tkmW PmK-c-W-{]mÀ°\
29
ShutDown